POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Confidenţialitatea informaţiilor
Nu vom folosi niciodată numele sau alte informaţiile despre dumneavoastră fără să obținem în prealabil acordul pentru acest lucru. Veţi avea posibilitatea să ne comunicați dacă doriţi să primiţi aceste informaţii în viitor.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, S.C. COLGORJ COM SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și
numai pentru scopuri determinate, explicite și legitime, datele personale care îi sunt furnizate de clienți persoane fizice și imaginile reprezentative.
S.C. COLGORJ COM SRL cu sediul in Strada Jiului, nr. 3, cam. 1, P, Tg-Jiu, Gorj, proceseaza date cu caracter personal în vederea prestarii serviciilor hoteliere, în următoarele scopuri:
• Rezervarea de camere si alte servicii hoteliere; prelucrarea datelor cu caracter personal se face in baza unei obligatii legale;
• Confirmarea rezervarilor si preautorizarea cardului, avand ca temei de prelucrare interesul legitim al hotelului;
• Facturarea serviciilor hoteliere, avand ca temei de prelucrare obligatiile legale;
• Pentru a comunica cu dumneavoastră in diverse scopuri cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastra asupra serviciilor noastre, acela de a solutiona diverse sesizari sau acela de a va oferi servicii personalizate, oferite in timp util, in format electronic sau telefonic, avand ca temei legal de prelucrare interesul legitim al hotelului;
• Furnizarea de informații pe e-mail, a ofertelor speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate, avand ca temei legal de prelucrare consimtamantul;
• Furnizarea informatiilor pe email sau telefonic, referitoare la obiectele uitate, primirea coletelor, mesajelor, avand ca temei legal de prelucrarea in inters legitim.
Clienții Motel Davios furnizeaza datele solicitate de către S.C. COLGORJ COM SRL, în vederea derulării sau inițierii de raporturi juridice cu societatea, cu respectarea prevederilor legale.
Refuzul persoanelor fizice de a furniza aceste date determină incapacitatea societății noastre de a vă pune la dispoziție serviciile solicitate, făcând imposibilă respectarea cerințelor reglementărilor speciale în domeniul hotelier și cel fiscal.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (numar de telefon, adresa de email) este acordat in mod voluntar prin înaintarea rezervărilor sau prin completarea Fişei de anunţare a sosirii
şi plecării. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment,cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către S.C. COLGORJ COM SRL. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată spre exemplu prin e-mail către rezervari@moteldavios.ro sau la Receptia Motelului Davios. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). In cazul in care consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, vom fi in situatia de a nu va putea presta serviciile solicitate iar datele personale nu vor fi utilizate în scop de comunicare, marketing si feedback. Daca aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către S.C. COLGORJ COM SRL în general, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați.
În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, persoanele fizice beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si o copie a datelor procesate, dreptul de intervenție, de opoziție, de rectificare, de retragere in orice moment a  consimtamantului, dreptul de a solicita stergerea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere.
Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți contacta unitatea noastra adresa de e-mail: rezervari@moteldavios.ro, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită dreptul respectiv.
Datele cu caracter personal aparținând clienților Motel Davios sunt prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Acestea sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite și legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate. Persoanele ale căror date sunt prelucrate, au dreptul de a obține de la S.C. COLGORJ COM SRL, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestora, în măsura în care prelucrarea nu este conformă cu Regulamentului UE 679/2016 sau datele sunt incomplete ori inexacte. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepții prevăzute de lege. În caz de opoziție justificată,  prelucrarea datelor nu mai poate viza datele în cauză. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment și cu titlu gratuit, fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scopuri de marketing direct, în numele Operatorului sau terțului sau să fie dezvăluite unor terți. Pentru acest lucru, persoana vizată se va adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, iar măsurile luate de către Operator vor fi comunicate în 15 zile de la data cererii.